Laenukindlustus – Laenumakse Kindlustamine

Laenukindlustus on teenus, mille eesmärgiks on kaitsta laenuandjaid võimalike kahjude eest, juhul kui taotleja ei maksa laenu tagasi. See aitab vähendada laenuandjate poolt võetid riski ning katab vajaduse korral osaliselt või täielikult laenukahjud.

Laenukindlustuse Eesmärk

Kindlasti olete mõelnud, milleks üldse laenukindlustust taotleda ja kuidas see aitab laenuvõtjal laenumaksetega toime tulla. Põhimõtteliselt kaitseb laenukindlustus nii laenuandjat kui ka laenuvõtjat ja siin oleme me välja toonud ka kõige suuremad põhjused laenukindlustuse võtmiseks.

Laenukindlustusel on mitmeid eesmärke, ning need on järgmised:

 • Suurendab laenuandja usaldust
 • Vähendab laenuandja poolt võetud riski
 • Aitab saavutada paremaid laenutingimusi
 • Katab makseraskuste korral laenumaksed
 • Kaitseb kui laenuvõtja kaotab töö

Laenukindlustuse Nõuded ja Tingimused

Laenukindlustusega kaasnevad mitmed nõuded taotlejale ja ka erinevad tingimused, mis on ära määratud laenukindlustuse lepingus.

Nõuded: 

 • Vähemalt 18-aastane
 • Kehtiv kindlustuspoliis
 • Stabiilne töökoht
 • Positiivne krediidiskoor
 • Piisav ja regulaarne sissetulek
 • Tagatisvara olemasolu

Tingimused: 

 • Kindlustusandja vastutab laenu tagasimaksmise eest kindlustusjuhtumi korral
 • Kindlustusandja vastutus ei hõlma laenu intresside, viiviste või muude lisatasude hüvitamist
 • Kindlustusandja vastutus kehtib ainult kindlustusperioodi jooksul
 • Kindlustusandja vastutus kehtib kindlustussumma ulatuses
 • Kindlustus hõlmab kindlustusjuhtumeid, mis on põhjustatud kindlustatud isiku surma, töövõimetuse või töökaotuse tõttu
 • Kindlustus ei hõlma kindlustusjuhtumeid, mis on põhjustatud kindlustatud isiku tahtlikust tegevusest või hoolimatusest

Laenukindlustuse Pakkujad

Paljud pangad pakuvad laenumakse kindlustust ning seepärast oleme me kirja pannud ka kõige paremad laenukindlustuse pakkumised! Valige siit kõige sobivam laenukindlustus, ning veenduge et laenuandjate poolt väljastatud tingimused on teie jaoks parimad.

Swedbank

Kindlustusmakse: 3% laenu kuumaksest

Kindlustus: töövõime kaotus või töökaotus

Kehtivus: algab 90 päeva peale kindlustusperioodi algust

Hüvitise kestvus: kuni 12 kuud

SEB

Kindlustus: haigus, õnnetus, surm, või töökaotus

Kehtivus: algab 60 päeva peale kindlustusperioodi algust

Hüvitise kestvus: kuni 12 kuud

Laenukindlustuse Kehtivus ja Ajaperiood

Laenukindlustuse kehtivus ja ajaperiood sõltuvad kindlustuslepingus kokkulepitud tingimustest, mis vaadatakse koos kindlustusandjaga enne lepingu sõlmimist üle. Laenukindlustus kehtib kindlustuslepingu sõlmimise hetkest kuni lepingus kindlaksmääratud lõpptähtajani. Laenuvõtja peab maksma kindlustusmakset terve kindlustusperioodi jooksul, et laenukindlustus kehtiks.

Laenukindlustuse ajaperioodi mõjutab näiteks kindlustuslepingu tingimused ja laenusumma suurus. Mõned kindlustusseltsid pakuvad laenukindlustust lühiajaliseks perioodiks, näiteks 1 aastaks, kuid mõned võivad pakkuda ka pikemaid perioode, nagu näiteks 5 või 10 aastat. Kui laenuvõtja satub ootamatusse olukorda, nagu näiteks töökaotus, haigus, või õnnetus, võib ta esitada kindlustusseltsile nõude.

Kui laenuvõtja esitab kindlustusseltsile nõude, peab ta esitama vajalikud dokumendid, mis tõendavad kas ootamatu sündmuse või makseraskuse põhjust. Siis hindab kindlustusselt nõuet ning kontrollib kas nõue vastab kindlustuslepingu tingimustele. Kui nõue on korrektselt esitatud, maksab kindlustusselts laenuvõtjale kindlaksmääratud summa, mis aitab tal jätkata laenumaksete tasumist.

Laenukindlustuse Taotlemine

Laenukindlustus aitab laenuvõtjal kaitsta end ja laenuandjat võimaliku maksejõuetuse eest, mis võib takistada laenumaksete sooritamist. Nii saab laenuvõtja tagada, et laenuga seotud kohustused on täidetud ka juhul, kui ta ise neid ei suuda täita.

1. Laenukindlustaja leidmine

Laenukindlustuse taotlemiseks tuleb laenuvõtjal esiteks leida sobiv laenukindlustaja. Selleks tuleb interneti teel võrrelda erinevaid laenupakkumisi ja nende poolt pakutud laenukindlustusi, võttes arvesse kindlustuse tingimusi ja kindlustusmakse suurust. Samuti võib laenuandja valida kindlustusandja, eriti siis kui ta nõuab laenukindlustuse olemasolu ning soovib omapoolset riski vähendada.

2. Laenukindlustuse taotluse täitmine

Kui sobiv laenukindlustaja on valitud, tuleb ka täita laenukindlustuse taotlus koos nõutud isikuandmetega. Taotluses tuleb esitada isiklikud andmed, laenu summa ja periood, ning muu oluline teave, mis võib mõjutada kindlustusandja otsust kindlustust pakkuda. Pärast taotluse esitamist hindab kindlustusandja laenuvõtja tausta ja riskitaset.

Laenuandja võib nõuda lisadokumente, nagu näiteks pangakonto väljavõtted, palgatõendid, või muud finantsandmed. Kui kindlustusandja on hindamise lõpetanud ja riskitase on aktsepteeritav, pakub ta laenuvõtjale kindlustust. Kindlustuspakkumises määratakse kindlustusmakse suurus, kindlustuskaitse ulatus ja kestvus.

Nõutud Andmed

Laenukindlustuse taotlusesse tuleb sisestada järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, vanus, telefoninumber, e-maili aadress, laenusumma.

3. Laenukindlustuse lepingu sõlmimine

Kui laenuvõtja aktsepteerib kindlustuspakkumist, sõlmitakse kindlustusleping. Laenuvõtja peab maksma kindlustusmakse vastavalt kindlustusandja määratud ajakavale. Pärast kindlustusmakse tasumist hakkab kindlustuskaitse kehtima. Laenukindlustus kehtib kindlustuslepingus määratud perioodi jooksul, ning selle aja jooksul on laenuvõtja kaitstud maksejõuetuse riski eest.

Kui laenuvõtja satub maksejõuetusse või ei suuda laenumakseid teha, võib ta esitada kindlustusandjale kahjuhüvitamise nõude. Kindlustusandja hindab nõuet ning kui see vastab kindlustuslepingu tingimustele, hüvitab ta laenuvõtjale kindlustuskaitse ulatuses.

Laenukindlustuse Maksed

Laenukindlustuse maksete eesmärk on tagada laenuvõtja finantsiline turvalisus, mis kaitseb teda ootamatute sündmuste ja igasuguste makseraskuste eest. Nii suudab laenuvõtja tasuda laenumakseid ka siis, kui tekivad ootamatud olukorrad, mis mõjutavad tema võimet makseid teha. See vähendab ka laenuandja riski, sest nii saab laenuandja olla kindel, et laenuvõtja finantsolukord on kindlustatud.

Laenuvõtja on kohustatud maksma laenu kindlustusmakset ning see võib olla protsent laenusummast ja tavaliselt makstakse selleks kindel summa iga kuu. Kindlustusmakse suurus sõltub laenuvõtja riskiprofiilist, nagu näiteks tööhõivest, vanusest, ja tervise seisust. Samuti sõltub see valitud kindlustusmäärast, laenujäägist, ja laenumakse suurusest.

Laenukindlustuse Eelised

Laenukindlustusega kaasneb mitmeid eeliseid, nagu näiteks:

 • Kaitseb ootamatu sündmuse vastu (töökaotus, haigus, või õnnetusjuhtum)
 • Tagab finantsstabiilsuse (aitab vältida võlgu)
 • Vähendab laenuandja ja laenuvõtja riski
 • Muudab laenu taotlemise lihtsamaks
 • Võimaldab saada madalamaid intresse

Küsimused

Siin oleme me ära vastanud kõige populaarsemad laenukindlustusega seotud küsimused, loodetavasti leiate enda jaoks siit põhjalikud vastused.

Millistel juhtudel hüvitab laenukindlustus?

Laenukindlustus hüvitab laenu, kui laenuvõtjat tagab ootamatu elusündmus, mis takistab laenu tagasimaksmise protsessi. Sellised ootamatud elusündmused on näiteks laenuvõtja surm, töökoha kaotus, töövõimetus, või siis püsiv invaliidsus. Siis peab kindlustusandja maksma hüvitist laenu tagasimaksete jätkamiseks või laenujäägi vähendamiseks, et perekond või laenuvõtja võlgu ei jääks.

Laenukindlustus võib hüvitada laenujäägi ka siis, kui laenuvõtja kaotab oma töökoha ja näiteks aidata laenu tagasimaksetega seni, kuni laenuvõtja leiab uue töö või suudab oma majandusliku olukorra stabiliseerida. Kui laenuvõtjal tekib tõsine terviseprobleem ning jääb haiguslehele, saab kindlustus katta laenu ajutised maksed, kuni laenuvõtja on tervenenud.

Kuidas laenukindlustus töötab?

Laenukindlustus kaitseb laenuandjaid ja laenuvõtjat maksejõuetuse tagajärgede eest. See annab laenuandjale kindlustunde, et ta saab raha tagasi, juhul kui laenuvõtja ei suuda laenumakseid enam sooritada. Laenuandja peab selleks sõlmima kindlustusettevõttega lepingu ning peale seda makstakse kindlustusmakset, mis on protsent laenusummast.

Kindlustusandja lubab hüvitada osa laenust või laenu kogusumma, kui laenuvõtja ei saa enam makseid teha. Siis kui laenuvõtja ei suuda laenumakseid enam sooritada, esitab laenuandja kindlustusandjale nõude. Kindlustusandja uurib peale seda nõude õigust ja kui see vastab tingimustele, maksab kindlustusandja laenuandjale hüvitist vastavalt lepingu tingimustele.

Kuidas laenukindlustus sõlmitakse?

Laenukindlustuse leping sõlmitakse peale laenuvõtja krediidivõime ja riskitase hindamist. Laenuvõtjal tuleb esitada mitmesuguseid dokumente, nagu näiteks finantsaruanded, maksudeklaratsioonid, ja pangakonto väljavõtted. Kui laenuvõtja vastab laenuandja kriteeriumitele, võib laenuandja pakkuda laenukindlustust. Laenukindlustuse tingimused ja kaitse ulatus lepitakse kokku laenuandja ja kindlustusandja vahel.

Laenukindlustuse poliis sisaldab kindlustusmakset ja kindlustustingimusi, mis määravad millistel juhtudel ja mille ulatuses laenuandja saab kindlustusandjalt hüvitist nõuda.

Kui suur hüvitis on laenukindlustuse korral?

Laenukindlustuse hüvitise suurus sõltub laenukindlustuse poliisist ja lepingutinigmustest. Hüvitis on kindlaksmääratud summa või protsent laenusummast. Näiteks, kui laenukindlustuse poliis katab 80% laenust ning laenuvõtja jääb töötuks, siis hüvitatakse talle 80% tema laenumaksetest kindla perioodi jooksul.

Kas laenukindlustus katab ka teisi laenuga seotud kohustusi?

Laenukindlustus katab laenu põhiosa ja intressitasu, kui laenuvõtja kaotab oma sissetuleku või ei suuda muul põhjusel laenumakseid sooritada. Mõned laenukindlustused võivad katta ka muid laenuga seotud kohustusi, nagu näiteks tagatisvara hooldamise või kindlustamise kulud. Kui siiski ei kata see kõiki laenuga seotud kohustusi, seega enne kindlustuse võtmist tuleks alati üle uurida, millised kohustused on kaetud.

Kuidas laenukindlustusest loobuda?

Laenukindlustusest loobumiseks on mitmeid võimalusi. Esiteks, kui laenukindlustus on kohustusliku kindlustusena määratud lepingu tingimusena, siis ei saa sellest loobuda. Sellisel juhul tuleb kindlustusmakse tasuda vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele. Kui laenukindlustus ei ole kohustuslik, saab sellest loobuda lihtsalt kindlustuslepingut tühistades.

Kindlustuslepingu tühistamiseks tuleb teavitada kindlustusandjat kirjalikult oma soovist leping lõpetada. Oluline on järgida kindlustuslepingus sätestatud tühistamistingimusi ja tähtaegu. Laenukindlustusest loobumisel tasub kaaluda mitmeid asjaolusid. Esiteks võib laenukindlustus olla kasulik, kui laen on suur või kui laenuvõtjal on ebastabiilne sissetulek.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *